План за приемане и обработка на отпадъци

План за приемане и обработване на отпадъци на Пристанище за обществен
транспорт „Фериботен комплекс – Оряхово”

П Л А Н

За приемане и обработване на отпадъци на Пристанище за обществен

транспорт „Фериботен комплекс – Оряхово”

Разработил:
Даниела Николова
Управител


Утвърдил:
Добри Радев
Изпълнителен директор
На „Фериботен комплекс” АД

Съгласувал:
Инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ-Враца

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Списък на използваните съкращения
II. Определения
III. Въведение
IV. Основна част на плана:

 1. Описание на географско положение и големина на пристанището
 2. Описание на брой и вид на кораби, които посещават пристанището
 3. Оценка на необходимостта от ППС
 4. Вид и капацитет на пристанищните приемни съоръжения съобразно нуждите на
  корабите, които обикновено го посещават
 5. Описание на процедури за приемане и събиране на отпадъци – резултат от
  корабоплавателната дейност, и на остатъците от корабни товари
 6. Описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане и
  обработване на отпадъци
 7. Процедури за уведомяване за установяване несъответствия на пристанищни
  приемни съоръжения
 8. Процедури за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в пристанището,
  с операторите на отпадъци, с други пристанищни оператори предоставящи услуги
 9. Статистически данни за видовете и количеството на предадените и обработени
  отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, и остатъци от корабни товари
 10. Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на ОКДТ
 11. Списък на лицата, отговорни за прилагането на плана
 12. Описание на оборудването и начина на предварително обработване, ако се
  извършва такова
 13. Описание на методите на запис на действителното натоварване на пристанищните
  приемни съоръжения
 14. Описание на методите на запис на получените количества отпадъци – резултат от
  корабоплавателната дейност, и на остатъците от корабни товари
 15. Описание на методите на обезвреждане на отпадъците – резултат от
  корабоплавателната дейност, и на остатъците от корабни товар
 16. информацията, която се предоставя на всички ползватели на услуги в
  пристанището и която задължително включва:
  а) кратко разяснение за значението и необходимостта от предаването на отпадъците резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
  б) схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения,
  обслужващи всяко кейово място;
  в) списък на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от
  корабни товари, които обикновено се приемат в пристанището (терминала);
  г) списък на операторите на отпадъци и на предоставяните услуги;
  д) списък на местата и лицата за контакт с операторите на отпадъци;
  е) описание на процедурите за предаване;
  ж) тарифа на таксите за приемане и обработване на отпадъци и описание на
  системата за определяне на размера им;
  з) описание на процедурите за уведомяване за установени несъответствия на
  пристанищните приемни съоръжения;

и) описание на процедурите за въвеждане на информацията по чл. 97, ал. , т. 1 – 5 от
лицата по чл. 97, ал. 2.


I. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗМПВВППРБ
– Закон за морските пространства, вътрешните морски пътища и
пристанищата на Република България
ОКДТ – отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни
товари
ППС – пристанищни приемни съоръжения
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
ИА „МА„ – Изпълнителна агенция „Морска администрация”


II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ


„Кораб” – е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от
какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница,
подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени
за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се
използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари,
превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на
морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски
богатства, както и други дейности.
„МАРПОЛ” 73/78 – е Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с
Протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон

ДВ, бр. 94 от 2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), .,с всички нейни последващи изменения и
допълнения, влезли в сила за Република България.


„Отпадъци-резултат от корабоплавателна дейност” са всички отпадъци,
включително отпадъчните води и отпадъци, различни от остатъците от корабни товари,
които са получени през време на експлоатацията на кораба и попадат в приложното
поле на анекси I, IV и V към МАРПОЛ 73/78, както и отпадъците, свързани с товара,
както са определени в насоките за прилагане на Анекс V от МАРПОЛ 73/78 .


„Остатъци от корабни товари” са всички остатъци от товарите на борда, които
остават в трюмовете или в товарните танкове след приключване на операциите по
разтоварване и почистване, включително излишъците и разлетите или разпилени
количества по време на товарене/разтоварване.


„Пристанищни приемни съоръжение” са съоръжения, независимо дали са трайно
прикрепени, подвижни или плаващи, които могат да приемат отпадъци – резултат от
корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари.


„План за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност
” е документ,съдържащ описание на съобразените с географското положение и
големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които нормално го посещават,
както и с типа и обема на на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, и на
остатъците от корабни товари, процедури за приемане, събиране, съхранение и
предварително обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба.

„Нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораба”
са отработени смазочни масла, остатъци от горива, нефтени остатъци и сантинни води.


„Отпадъчни води на корабите” са всички дренажни отпадъчни води, генерирани на
борда на кораба, от тоалетни, писоари, медицински помещения и помещения с живи
животни, по време на нормалната му експлоатация.


„Битови корабни отпадъци” са хранителни, пакетиращи материали – пластмаси и
консервени кутии и други, стъклени бутилки, съдове за храна, хранителни остатъци,
хартия и картон.


„Корабни отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораба” са :

 • мазни парцали, отпадъци от поддръжката в машината, сажди и машинни отложения,
  пакетиращи материали – хартия, пластмаса, метали и стъклени бутилки, пепел и
  огнеупорни материали, ръжда, бои и други
 • материали използвани на борда за подреждане и обработване на товара, за укрепващ
  материал, като подпори, палети, овързващи материали и опаковки, шперплат, хартия,
  картон, тел, стоманени ленти и други

„Корабособственик” – означава собственикът, чартьорът на кораб, който посещава Пристанището.


„Фирма – оператор на отпадъци” – означава лицензирана фирма за събиране,
транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване/обезвреждане на отпадъци.


III.ВЪВЕДЕНИЕ

Този план е изготвен в съответствие с изискванията на ЗМПВВППРБ и чл.21 на
Наредба No9 за изискванията за експлоатационната годност на пристанищата, както и в
съответствие с Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
ППС за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от корабни товари.
Съгласно действащото национално законодателство отговорен за изготвянето и
изпълнението на Плана е Пристанище за обществен транспорт „Фериботен комплекс –
Оряхово”


IV.ОСНОВНА ЧАСТ

 1. Описание на географското положение и големината на Пристанището.
  Пристанището е разположено в североизточната част на гр. Оряхово между км
  676.700 и 677.00 на брега на река Дунав в урегулиран поземлен имот II квартал 16 по
  плана на гр. Оряхово.
  Географските координати на пристанището са :
  Ширина – 43.737173N и дължина – 23.975593E
  И декларирани данни към Регистъра на пристанищата на Република България :
 • Ширина 350 м.
 • Дължина 80 м.
 • Територия : 30 853 кв. м.
 • Акватория: 372 линейни метра

2. Описание на брой и вид на корабите, които обикновено посещават
Пристанището
Годишно пристанището се посещава от 3 броя фериботи – български „Бонония”

 • самоходен тримаран с обща платформа за превоз на колесна техника с максимален
 • брутен тонаж 1 171 т, „Припят-1” самоходна фериботна платформа с максимален
 • брутен тонаж 1 162 т и „ ОКА 14-23” с максимален брутен тонаж 1692,47 т.

3.Оценка на необходимостта от ППС

Пристанище „Фериботен комплекс – Оряхово” е тясно специализирано звено за

превоз на пътни превозни средства и пътници между гр. Оряхово – България и гр. Бекет

– Румъния посредством специализирани фериботни платформи през р. Дунав. При тази

дейност на ферибота не се образуват отпадъци – остатъци от корабни товари. Отпадъци

се образуват единствено от нормалната експлоатация на фериботите и дейността на

комплекса. Събирането на отпадъците се осъществява в пригодени за целта варели,

полиетиленови торби и контейнери съобразно отпадъците.

В пристанище за обществен транспорт „Фериботен комплекс – Оряхово” не се

депортират и третират отпадъци. Дейността по управлението на отпадъците е

приемане, събиране и временно съхранение. Битовите отпадъци от дейността на

комплекса се събират в метални контейнери тип „Бобър” и пластмасови контейнери за

разделно събиране. Същите се извозват от фирма „Комунал сервиз” ЕООД гр. София, с

която Общината е сключила договор. Ние заплащаме на Общината такса за битови

отпадъци съгласно Закона за местни данъци и такси член 62.

4. Описание на вида и капацитет на ППС

4.1 По Анекс I на МАРПОЛ 73/78 за нефтосъдържащи отпадъци пристанището

разполага с :

 • Закрито помещение с бетонова площадка за временно съхранение на
  отработените масла /Площадка No1/
 • Варели от 200 л.
  4.2 По Анекс V на МАРПОЛ 73/78 /смесени битови отпадъци от кораби/
  Битовите корабни отпадъци се събират на кораба в полиетиленови торби, които
  се изхвърлят в метални контейнери тип „Бобър” намиращи се в непосредствена близост
  до рампата.
  4.3 По Анекс IV на МАРПОЛ 73/78 /отпадъчни води от корабите /
  Отпадъчните води се събират в цистерна намираща се на борда на кораба и
  периодично се изхвърлят със специален за целта камион „Спартак”. Сантинните води
  от ферибота се събират в пригодени за целта варели с осигурено добро затваряне,
  съхраняването им става в двадесеттонна вкопана в земята цистерна.
  5.Описание на процедури за приемане и събиране на ОКДТ
  Събирането на отработените масла от нормалната експлоатация на ферибота
  става в пригодени за целта варели. Съхраняването на варелите с отработените масла
  става в специално закрито помещение с бетонова площадка. Приемането и
  транспортирането им става от фирми „ТИТАН ОЙЛ” ЕООД гр. Варна притежаваща
  Регистрационен документ No 03 – РД – 519 – 02 от 16.05.2017 г. издадено от Регионална
  инспекция по околната среда и водите гр. Варна и „АНДИ” ООД гр. Враца
  притежаваща разрешително No 05 – РД – 112 – 02 от 27.12.2013 г. С горните фирми
  имаме сключени договори от 01.10.2012 г. с „ТИТАН ОЙЛ” и от 15.07.2015 г. с
  „АНДИ” за приемане и транспортиране на отработените масла
 • 6.Описание на методиката за определяне размер на таксите за приемане и
  обработване на ОКДТ
  Корабите, които основно посещават пристанище за обществен транспорт
  “Фериботен комплекс – Оряхово” /„Бонония” , „Припят 1” и „ОКА 14-23”/ са
 • собственост на „Актив ФК” АД, собственик на пристанището, за които не се прилага
 • система от такси за заплащане на услугите за приемане и обработване на отпадъци.
 1. Процедура за уведомяване за установени несъответствия на ППС – неприложимо,
  корабите са собственост на „Актив ФК” АК, собственик на пристанището.
 2. Процедура за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в Пристанището,
  лицата, с които е сключен договор за преработване на отпадъците, пристанищните оператори и
  останалите заинтересовани страни.
  Подробна информация за предмета на дейност, предлаганите услуги от пристанище за
  обществен транспорт “Фериботен комплекс – Оряхово” и проекта на „План за приемане и
  обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт Фериботен комплекс –
  Оряхово”, се предоставя на ползвателите на сайта на пристанището (https://ferryboat.bg). В срок
  от 17 дни от датата на поместването на проектоплана на сайта на Пристанището, всички
  заинтригувани лица могат да изкажат мнение или възражение по електронен път на адреса на
  електронната поща на Пристанището (e-mail: fericom_or@abv.bg)
  9.Статистически данни за предходната година за видовете и количеството на
  предадените ОКДТ
  9.1 По Анекс I на МАРПОЛ 73/78
 • други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки код 13 02 08 –
  имаме предадени 2 924 кг на фирма „ТИТАН ОЙЛ” ЕООД гр. Варна.
 • трюмни масла от речно корабоплаване код 13 04 01 – няма предаден
  В пристанището не са сдавани остатъци от корабни товари.
  10.Резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на
  ОКДТ
  10.1 ЗМПВВППРБ – чл. 116 ал. 2 т. 1 регламентира управлението на
  отпадъците като морско-техническа услуга и е във връзка с Наредба No 15/28.09.2004г.
  за предаване и приемане на ОКДТ, в съответствие с която е изработен настоящия План.
  10.2. Наредба No 9/17.10.2013г. за изискванията за експлоатационната годност на
  пристанищата /Раздел II чл. 19 и чл. 20/ определя изискванията и условията за
  постигането им с цел максимално изпълнение на Наредба No 15/28.09.2004г. за
  предаване и приемане на ОКДТ. По условията на Раздел II чл. 21 на Наредба
  No9/17.10.2013 г. се изготвят плановете за приемане и обработване на ОКДТ, насочени
  към покриване на изискванията за условията и реда да предаване и приемане на ОКДТ
  съгласно Наредба No 15/28.09.2004г.
  10.3 Наредба No 15/28.09.2004г. за предаване и приемане на ОКДТ урежда
  условията и реда за това, като :
 • В Раздел III на Наредба No15 се определят условията за събиране и
  транспортиране на ОКДТ.
  10.4 ЗУО регламентира правата и задълженията на лицата, притежаващи
  отпадъци и документите, необходими за дейности с генерираните или получени /в
  случая от корабите/ производствени и опасни отпадъци с цел предотвратяване,
  намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и
  човешкото здраве.Информация за лицата, отговорни за прилагането на Плана:
 • Даниела Христова Николова – Управител на пристанище „Фериботен комплекс
  – Оряхово” телефон за връзка 0882 478860
 • Румяна Димитрова Михайлова – домакин на пристанище „Фериботен комплекс
  – Оряхово” телефон за връзка 0882 258155
  6
 • Димитър Георгиев Сейков – корабен агент на пристанище „Фериботен
  комплекс – Оряхово” телефон за връзка 0884 28 00 28
  12.Описание на оборудването и начините за предварително третиране, ако се
  извършва такова.
  В пристанището не се извършва предварително третиране на отпадъците.
 1. Описание на методите на запис на действителното натоварване на ППС
  Пристанището е регистрирано в платформата на Националната агенция по
  околната среда – „Национална информационна система за отпадъци” където попълва
  отчетни книги за нефтосъдържащи отпадъци в които се описват видовете и
  количествата на приетите от корабите отпадъчни масла, които се предават за временно
  съхранение на брега, след което се предават на лицензирани фирми притежаващи
  разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.
 2. Описание на методите за запис на получените количества отпадъци –
  резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари – запис на
  получените количества отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци
  от корабни товари са описани в т. 13 от плана.
 3. Описание на методите за обезвреждане на отпадъци – резултат от
  корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари – на територията на
  пристанището не се извършва обезвреждане на отпадъци;
 4. Информация, която се предоставя на всички ползватели на услуги в
  Пристанището.
  а/значение и необходимост от приемане и временно съхранение на ОКДТ на
  пристанище за обществен транспорт „Фериботен комплекс – Оряхово” в изпълнение на
  ЗУО и Наредба No 15/28.09.2004г. за предаване и приемане на ОКДТ организира
  дейността по приемане и съхранение на отпадъци с цел:
 • прогресивно намаляване въздействието върху околната среда – въздух, вода,
  почви на дейностите приемане, събиране, временно съхраняване и предаване за
  обезвреждане/оползотворяване на ОКДТ.
 • предотвратяване и ограничаване на опасностите за човешкото здраве.
  б/ схема на местоположението на ППС – Приложение No 1 към плана.
  в/ списък на приеманите ОКДТ:
 • отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти;
 • отпадъци, съдържащи трюмни масла ;
 • отпадъци, съдържащи други емулсии, в това число и сантинни води ;
  г/ списък на операторите на отпадъци:
 • Фирма „ТИТАН ОЙЛ” ЕООД гр. Варна
  . – Фирма „АНДИ” ООД гр. Враца
  д/ списък на лицата за контакт с операторите на отпадъци на територията на
  пристанището :
 • Даниела Христова Николова – Управител на пристанище „Фериботен комплекс
  – Оряхово” телефон за връзка 0882 47 88 60.
  е/ описание на процедурите за предаване на ОКДТ
  Пристанище „Фериботен комплекс – Оряхово” е тясно специализирано звено за
  превоз на пътни превозни средства и пътници между гр. Оряхово – България и гр. Бекет
  – Румъния посредством фериботни платформи. При тази дейност не се образуват
  отпадъци от корабни товари. Отпадъци се образуват единствено от нормалната
  експлоатация на българските фериботи „Бонония”, „Припят 1” и „ОКА 14-23”, и от дейността на комплекса. Събирането на отпадъци се осъществява в пригодени за целта варели, полиетиленови торби и контейнери. Събирането, временното съхранение и предаването на отделните отпадъци се извършва от следните лица в пристанището:
 • събирането на отработените масла на корабите в пригодените за това варели
  става от Станимир Рашков Стойчев – вахтен механик и Веско Иванов Попов –
  моторист на фериботите „Бонония” , „Припят 1” и „ОКА 14-23”, временното
  съхранение е на площадка No 1 от Румяна Димитрова Михайлова – домакин на
  пристанището, а предаването и транспортирането на отработените масла става от
  фирма „ТИТАН ОЙЛ” ЕООД гр. Варна и фирма „АНДИ” ООД гр. Враца;
 • събирането на сантинните води на кораба става в добре затворени варели,
  които след това се съхраняват двадесеттонна цистерна на брега, а отпадъчните води се
  събират и съхраняват в цистерни на корабите и периодично се изхвърлят със специален
  камион „Спартак”. Отговорни за това са Бойко Петков Цветков , Светлозар Евгениев
  Първанов – корабни мотористи на ФП „Бонония” , ФП „Припят 1”и „ОКА 14-23” и
  Димитър Георгиев Сейков – корабен агент на пристанището;
 • битовите отпадъци от нормалната експлоатация на корабите се събират в
  полиетиленови торби и се изхвърлят в контейнерите тип „Бобър” и контейнерите за
  разделно събиране, които са в непосредствена близост до рампата. В същите
  контейнери се изхвърлят и битовите отпадъци от дейността на комплекса.
  Контейнерите се извозват от фирма „Комунал сервиз” ЕООД гр. София с която
  Общината има сключен договор.
  ж/ процедура за въвеждане на информацията в информационната система ИА
  „МА”
  з/ процедурите за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните
  приемни съоръжения – пристанище за обществен транспорт „Фериботен комплекс –
  Оряхово” не се посещава от други кораби, освен от трите собствени фериботи
  „Бонония” , „Припят 1” и „ОКА 14-23”.
  и/ процедура за въвеждане на информацията в информационната система на ИА “МА” –
  корабопритежателят или техен надлежно упълномощен представител въвежда в
  информационната система на ИА “МА” следните данни:
 1. Брой, вид и идентификационни данни на корабите, посетили пристанището
 2. Пристанището, от което пристига, и пристанището, към което отплава, всеки от
  корабите по т.1
 3. Данни за агента на корабите по т.1 / ако има такъв /
 4. Вид и количество на предаваните ОКДТ
 5. Лицето, което е приело отпадъците на кораб по т.1

изтегли в PDF